• HỖ TRỢ QUA TỔNG ĐÀI

  • image-detail

  • - Tư vấn về dịch vụ một cách khái quát.

    -Tiếp nhận thông tin về những phản ánh dịch vụ (trao đổi hoặc chuyển sang các bộ phận có liên quan nếu nằm ngoài khả năng cùa NV Tổng đài).